Община Добрич започва предоставянето на топъл обяд по проект "Грижа за добър живот"

 Община град Добрич съобщава, че от 01.10.2018г. от 10,30 часа до 13,30 часа  всеки работен ден започва предоставянето на топъл обяд на одобрените потребители по проекта „Грижа за по-добър живот” договор  BG05FMOP001-3.002-0172-C03, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд -2016-2020” BG05FMOP001-3.002.

Храната ще се приготвя в Домашен социален патронаж и ще се предоставя в определените за целта пунктове: разливна към Клуб на пенсионера, находящ се на ул.”Отец Паисий”, №82 и  Храм”Света Троица”. Всеки одобрен потребител може да се информира на 28.09.2018г.за съответния пункт, в който е разпределен  от списъците изнесени пред офиса на проекта Корпус 3 /бивш партиен дом/, етаж 11 и на сайта на община град Добрич.

Одобрените представители на целевите групи ще получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа,основно ястие и хляб, всеки работен ден в периода на реализиране на дейностите по проекта.

 

Изпълнението на проекта цели:

 

Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, както и намаляване на броя на живеещите в бедност лица,чрез подпомагането им с храни, с оглед задоволяване на основно материално лишение. Проектът включва и изпълнение на дейности, предвидени в допълнение към разпределението на храна и /или на основно материално подпомагане, с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни  социални ситуации по устойчив начин, изразяващи се в индивидуално /групово консултиране, подкрепа и съдействие, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи/.

Община град Добрич в качеството си на партньорска организация на Агенция за социално подпомагане изпълнява проектните дейности с финансовата подкрепа на  ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС. Проектът е на обща стойност 130 510,60 лв и подпомага 110 представители на целевите групи.

Нагоре