Плащане на местните данъци и такси

Плащане на местните данъци и такси, снимка 1

СЪОБЩЕНИЕ

             

Община град Добрич уведомява гражданите, че:

  1. От 22 януари 2018 г. започва плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2018 г.
  2. На 31 януари 2018 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2018 г. :

                •          са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2018 г.

                •          могат да платят първа вноска за патентен данък за 2018 г.;

                •          имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2018 г. с 5 на сто отстъпка.

      3. На 30 януари 2018 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2017 г.

     4.  До 31 март 2018 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2018г.

     5. До 2 юли 2018 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2018г.

     6. До 2 юли 2018 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018 г.

      7.  На предплатилите до 30 април 2018 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2018 година се прави отстъпка 5 на сто.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

- в касите на Easy Pay в цялата страна;

- в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

  • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                  IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

      код за вид плащане – патентен данък                                     -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче            -  44 80 13

      код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти       -  44 21 00

      код за вид плащане - такса за битови отпадъци                    -  44 24 00

      код за вид плащане – данък върху превозните средства     -  44 23 00

  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

               

Справки за задълженията за 2018 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

 

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

 

 

Нагоре