Приключи партньорският проект „Активни заедно“

АКТИВНИ ЗАЕДНО“ е поредният проект свързан със заетост, който  „Авангард Персонал Консултинг“ ООД приключва в началото на м. декември. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „АКТИВНИ“, приоритетна ос Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. 

На 11 Май 2016 стартираха дейностите по проекта и се изпълняваха в продължение на 19 месеца до 11 Декември 2017 г.

Целта на планираните дейности бе младежи до 29 год. възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни, да бъдат идентифицирани, мотивирани и интегрирани в заетост, обучение или върнати в образование.

Стартирахме с дейност Идентификация, а именно: откриване и подбор на младежи от целевата група за включване в останалите дейности, предвидени в проектното предложение. Гордо можем да заявим, че въпреки всички трудности, успяхме да идентифицираме 54 младежи. В помощ на Авангард Персонал Консултинг за откриването и идентифицирането на младежите бяха ромските медиатори работещи в Община град Добрич. Работата ни в рамките на тази дейност включваше: провеждане на групови срещи за информиране и консултиране по отношение на възможностите, които проектът предлага; извършване на оценка на потребностите и възможностите на младежите; провеждане на психологическо подпомагане: диагностициране на индивидуалните психологически пречки за всеки от включените в проекта младеж и търсене на възможности за тяхното преодоляване; изработване на индивидуален  профил и план за действие на всеки включен в проекта младеж; Последващи консултации и информиране относно възможности за продължаване на образованието, придобиване на нова квалификация, намиране на работа и др.

Идентифицираните младежи, включихме в дейност 2: Мотивационни обучения за активно търсене на работа. По време на тези обучения бенефициентите придобиха умения за представяне пред работодател, научиха се как да подготвят самостоятелно документи за кандидатстване за работа, как да се представят успешно на интервю за наемане на работа, както и как да направят реалистична самооценка на знанията и способностите си. След края на проекта общият брой на мотивираните младежи бе 50.

От дългогодишният си опит в сферата на обученията Авангард Персонал Консултинг е стигнала до заключението, че придобиването на професионална квалификация – нова или повишаване на вече съществуваща такава спомага за подобряването на конкурентоспособността на участниците при кандидатстване за конкретно работно място. Именно заради това в рамките на проекта бе предвидено организирането и провеждането на обучение  по професия „Работник в озеленяването“. Курс за професионална квалификация преминаха 28 лица, които придобиха Първа степен на професионална квалификация за професията „Работник в озеленяването“.

Проекта „Активни заедно“ Авангард Персонал Консултинг изпълняваше в партньорство с Община град Добрич. Ролята на общината бе да осигури работни места на младежите, преминали през курса за професионална квалификация, като част от дейност Субсидирана заетост. В дейността успяха да се включат успешно 11 младежи, които получиха възможността да работят като „Работник в озеленяването“ и да упражняват придобитата професия за период от 6 месеца.

Предвид целта на програмата, част от идентифицираните лица можеха да се върнат обратно в образователната система или да се включат в заетост, която не е част от субсидираната такава по проекта. Следвайки целта на проекта можем да отбележим, че успяхме да мотивираме двама от идентифицираните бенефициенти да се върнат обратно в училище, за да завършат своето образование, а 22 лица от идентифицираните 54 се включиха на първичният пазар на труда като започнаха работа в частни фирми в страната.

В заключение можем да обобщим, съдейки по натрупания от работата ни опит, че мотивирането на неактивните младежи да участват в социалния живот е труден и бавен процес, който изисква целенасочена и дългосрочна работа в партньорство с всички заинтересувани страни.

 

Нагоре