Свиква се извънредна сесия на Общински съвет

На 10 октомври (вторник) 2017 година, от 9.00 часа, в заседателната зала на Общината ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гард Добрич.

Сесията се свиква във връзка с неотложното намиране на решения, свързани с битовата канализация и водопроводната мрежа на кв. Рилци.

Заседанието на общинските съветници ще протече по следния дневен ред:

  1. Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община град Добрич за обект: „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.
  1. Даване на съгласие за кандидатстване за целево финансиране на Община град Добрич пред МРРБ за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич“ .
  1. Сключване на договор за краткосрочен банков кредит, с цел  предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив по бюджета на Община град Добрич за 2017 г.

 

 

 

 

 

 

Нагоре