Срокове за заплащане на местни данъци и такси

Срокове за заплащане на местни данъци и такси , снимка 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми съграждани,

              

Община град Добрич Ви уведомява, че:

1.  До 1 април 2019 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2019г.;

2. До 30 април 2019 г. тече срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък  могат да платят втора вноска за 2019 г.;

3. До 1 юли 2019 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2019г.

4. До 1 юли 2019 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2019 г.

            5.  На предплатилите до 30 април 2019 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2019 година се прави отстъпка 5 на сто.

 

            Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

  - в касите на Easy Pay в цялата страна;

  - в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                    IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

               “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

                код за вид плащане – патентен данък                                     -  44 14 00

                код за вид плащане - такса за притежаване на куче            -  44 80 13

                код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти       -  44 21 00

               код за вид плащане - такса за битови отпадъци                    -  44 24 00

                    код за вид плащане – данък върху превозните средства      -  44 23 00

 • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

                 

Справки за задълженията за 2019 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

 

Нагоре