Информационна среща за енергийна ефективност на многофамилни жилища се проведе в Община Добрич

Информационна среща за енергийна ефективност на многофамилни жилища се проведе в Община Добрич, снимка 1

В рамките на информационната среща работната група отговори на въпросите на гражданите, свързани с обявения допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни сгради за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в  административни и жилищни сгради“. Това се прави във връзка с актуализацията на инвестиционната програма на общината по процедура  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” . Заявленията за интерес ще бъдат класирани по същите критерии, както вече приетите в периода от 18 март до 28 април 2016 г.  В този период са подадени 33 заявления, от които 29 са за допустими сгради, които са  класирани в зависимост от критериите за подбор. Първите 9 класирани са включени в проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ и дейностите по тях вече са завършени.  Новите сгради, които кандидатстват и са допустими, ще бъдат оценени и класирани в низходящ ред, но ще бъдат включени в проект за енергийна ефективност само в случай, че бъдат отпуснати допълнително средства по програмата. До размера на предоставения финансов ресурс ще бъдат обхванати обектите, получили най-много точки, аналогично на вече изпълнения проект. Предимство ще имат многофамилните сгради, които са следващи в списъка по реда на класиране при първата покана за набиране на заявления.

„Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 получени извън срока по предходната покана 28 април 2016 година, следва да бъдат подадени отново по настоящата процедура.

 „Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 получени след крайния по настоящата по поканата/процедурата 30 април 2019 година няма да бъдат завеждани в деловодната система, респективно разглеждани, допускани и оценявани.

С Процедурата за подбор и оценка на жилищни сгради можете да се запознаете в страницата на Община Добрич. 

 

 

Нагоре