Съобщение за граждани, семейства и домакинства, включени в списъка за настаняване в общински жилища

Община Добрич напомня на граждани, семейства и домакинства, включени в Окончателния списък за настаняване в общински жилища за 2018 г., че ако до 01.03.2019 г. не са настанени в жилища, собственост на Община град Добрич, е необходимо в периода от 1 до 31 март 2019 г. да подадат декларация с актуални данни.

Задължението произтича от чл.12, ал.1, т.1 от „Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд” на Община град Добрич. Екземпляр от Декларацията се получава и подава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич.

Тези, които не изпълнят задължението си за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от списъка за настаняване, на основание чл.14, ал.1, т.6 и ал.2 от горецитираната Наредба.

 

 

Община град Добрич

Нагоре