Покана за информационна среща за енергийна ефективност на многофамилни жилища

ПОКАНА

 

за подаване на заявления за интерес и финансова помощ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община град Добрич има удоволствието да покани всички заинтересовани за участие в информационна среща, която ще се проведе на 12 март (вторник) 2019 г. от 16:00 часа в, Голяма заседателна зала, етаж 2, в сградата на Община град Добрич.

Във връзка с актуализацията на инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  Община град Добрич обявява допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни сгради за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в  административни и жилищни сгради“.

Съгласно публикуваните Указания към процедурата Общината е задължена да обяви прием на заявления и да подаде фишове за всички сгради, класирани до момента, както и за новопостъпилите, които отговарят на критериите за допустимост. 

Допустими за енергийно обновяване са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;

Обектите на интервенция трябва да отговарят на критерии за подбор и приоритизиране, определени в процедура на общината и оповестена на заинтересованите.

Заявленията за интерес ще бъдат класирани по същите критерии, както вече приетите в периода 18.03.2016 г - 28.04.2016 г. В този период са подадени 33 заявления, от които 29 са за допустими сгради, които бяха класирани в следния ред:

1

ул. „Кирил и Методий“ 18

2

ул. „Захари Стоянов“ 1

3

ул. „Страцин“ 4

4

ул. „Максим Горки“ 2

5

ул. „Любен Каравелов“ 4

6

ул. „Йордан Йовков“ 13

7

ул. „Кирил и Методий“ 8

8

ул. „Каменица“ 8

9

ул. „Цар Симеон“ 13

10

ул. „Максим Горки“ 1

11

ул. „Хан Тервел“ 196

12

ул. „Славянска“ 13

13

ул. „Велико Търново“ 5

14

ул. „Любен Каравелов“ 1

15

ул. „Максим Горки“ 4

16

ул. „Брацигово“ 12 12А

17

ул. „Максим Горки“ 6

18

ул. „Независимост“ 9

19

ж.к. „Строител“ 65

20

ул. „Марин Дринов“ 3

21

ж.к. „Балик“ 38

22

ул. „Кап. Андреев“ 9

23

ул. „Бачо Киро“ 21

24

ул. „Майор Векилски“ 9

25

ул. „Славянска“ 19

26

ул. „Хаджи Димитър“ 14

27

ул. „Ален Мак“ 3

28

ул. „Ген.-адютант К. Манзей“ 16

29

ул. „Ген. Колев“ 19

 

Първите 9 класирани бяха включени в проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ и дейностите по тях вече са завършени.

Новите сгради, които кандидатстват и са допустими, ще бъдат оценени и класирани в низходящ ред, но ще бъдат включени в проект за енергийна ефективност само в случай, че бъдат отпуснати допълнително средства по програмата. До размера на предоставения финансов ресурс ще бъдат обхванати обектите, получили най-много точки, аналогично на вече изпълнения проект. Предимство ще имат многофамилните сгради, които са следващи в списъка по реда на класиране при първата покана за набиране на заявления.

Сдруженията, които са подали документи при обявяване на първата покана, не е необходимо да подават отново заявления.

Пакетът с документи за регистриране на сдружение на собствениците и подаване на заявление за интерес и финансова помощ, указанията и процедурата за подбор на жилищни сгради са публикувани на адрес: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/1988-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB

 

„Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 получени извън срока по предходната покана 28 април 2016 година, следва да бъдат подадени отново по настоящата процедура.

 „Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 получени след крайния по настоящата по поканата/процедурата 30 април 2019 година няма да бъдат завеждани в деловодната система, респективно разглеждани, допускани и оценявани.

С Процедурата за подбор и оценка на жилищни сгради можете да се запознаете тук.  

 

Нагоре