Напредък по възлагане на обществените поръчки по проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

Информация от Община град Добрич за напредъка по възлагане на обществените поръчки по проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич" по договор № от ИСУН - BG16RFOP001-1.011-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Oбявени са предвидените в проекта обществени поръчки за избор на изпълнители за: Строително-монтажни работи на обектите по проекта, Строителен надзор, Авторски надзор, Финансов одит и Избор на ръководител на проекта. Обществените поръчки за избор на ръководител на проекта и строителен надзор са приключили и има сключени договори за изпълнение. Предстои до 15.02.2019 г. да бъде изработена и обявена обществената поръчка за Информация и Публичност.

Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга“. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки. Дейностите по проекта са на стойност 6 529 990,09 лева.

Нагоре