Покана за участие в информационно събитие "Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони"

Покана за участие в информационно събитие "Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони" , снимка 1

ПОКАНА

за участие в информационно събитие:

 „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони“

 

Областен информационен център – Добрич има удоволствието да покани представители на бизнеса, земеделски стопани, работодатели, собственици на нови и съществуващи предприятия, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони“.

 

Събитието ще се проведе на 20 юли (петък) 2018 г., с начален час 15,30 часа в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич.

 

 

По време на събитието ще бъдат представени отворената процедура за нови фирми BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ по ПРСР. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Освен екипа на ОИЦ – Добрич, в събитието ще участват представители на Регионалния сектор “Варна“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Enterprise Europe Network – Добрич.

 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

 

Тел.: 058 602 758

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Нагоре