Община град Добрич успешно реализира проект "Подкрепи ме" и сключи Споразумение с АСП за предоставяне на услугите в домашна среда до 2018 г.

Община град Добрич приключи реализирането на Проект „Подкрепи ме”BG05M9OP001-2.002-0252-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. През периода от 21.09.2016г. до 31.05.2018г. бяха обхванати 125  лица  в това число и деца, в невъзможност за самообслужване, които получаваха подкрепа от 64 асистенти.

Съгласно ПМС №332/2017 г. и сключено споразумение между Община град Добрич и Агенция за социално подпомагане,  потребителите на услуги по Проект „Подкрепи ме”, ще продължат да ползват подкрепа в домашна среда до края на 2018 г., със средства осигурени от държавния бюджет.

Oбщина град Добрич разработи Процедура за подбор на кандидат – потребители, съгласно която от 05.06.2018 г. до 08.06.2018 г. включително, хора с увреждания и възрастни над 65 г. които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване ще могат да подадат заявление за ползване на подкрепа в домашна среда. На всеки кандидат-потребител ще бъде изготвена оценка на потребностите, за да се актуализира списъка на нуждаещите се лица по реда на тяхното класиране, които ще имат възможност да бъдат включени в услугите при освобождаване на  финансов ресурс.

През горепосочения период лицата, желаещи да кандидатстват за асистенти (ЛА, СА, ДП)  имат възможност  да подадат заявления в  Община град Добрич. Допустимите по документи лица ще бъдат поканени за интервю в случай на идентифицирана потребност от асистенти  и възможност за включване на нови потребители в услугите.

 

Нагоре