Съобщение за лица, семейства и домакинства, включени в ПРОЕКТО–СПИСЪКА за настаняване в общински жилища, собственост на Община град Добрич за 2018г.

Настоящото съобщение важи за лица, семейства и домакинства, включени в ПРОЕКТО – СПИСЪКА за настаняване в общински жилища на Община град Добрич за 2018г.      

Съгласно чл.18,  ал.1 от „Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд” на Община град Добрич, Кметът на Общината утвърждава окончателен списък за настаняване на лица, семейства и домакинства с установени жилищни нужди и с право на настаняване в общинско жилище до 30 април 2018г., а съгласно чл.18, ал.6 окончателният списък се обявява на информационното табло и на сайта /www.Dobrich.bg/ на Община Добрич, всяка година след 30 април.

Уведомяваме всички лица, семейства и домакинства, че Община град Добрич ще обяви ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК за 2018г в срок до 31.05.2018г.

 

Община град Добрич

 

Нагоре