Община Добрич започва да почиства участъци от корекцията на река Добричка

Започва почистването на участъци от корекцията на река Добричка. Това стана след финализиране на обществената поръчка за избор на изпълнител за почистването на реката и нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич. Избраният изпълнител и за двете позиции е „Танатос“ ООД. Общата стойност на договора по всяка обособена позиция е 50 000,00 лв. без ДДС или 60 000,00 лв. с ДДС. Крайният срок за изпълнение по двата договора с избрания изпълнител е 31.12.2017г., считано от датата на подписване.  Услугата по почистване на участъци от корекцията на река Добричка на територията на Община град Добрич с цел поддържане проводимостта на речното й легло ще обхване участъци с дължина 13 936 м. Това са: участъкът от околовръстен път посока с. Богдан до приток „Сердика; участъкът от приток „Сердика“ до околовръстен път за с. Врачанци; участъкът от приток „Сердика“ до вливането му в река Добричка и притокът „Йовково“ до влизането му в приток „Сердика“. Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механизирано и 10% - ръчно. Дейностите, които ще се извършват са почистване на дънни наноси включително натоварване на транспорт; събиране и товарени на битови отпадъци от коритото на реката и в сервитута й. Предвижда се и третиране на водната растителност с тотален хербицид, като основното изискване е същия да бъде нетоксичен за водни екосистеми. При изпълнението на настоящата поръчка извозването на строителните и битови отпадъци ще става на регионалното депо при с. Стожер.

 

Нагоре