Резултати от изследване концентрацията на радон в жилищни сгради

На 07.09.2017 г. в Регионална здравна инспекция - Добрич се проведе заседание на Областния координационен съвет по Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.

 Резултатите от проведеното в две фази през 2015 г. и 2016 г. национално проучване  показват, че на територията на Община град Добрич поставените 48 броя детектори са отчели концентрация на радон със средна стойност от 86 Bq/m³. Показаният резултат е далеч под референтната стойност от 300 Bq/m³, като при облъчване над тази стойност Министерство на здравеопазването препоръчва предприемане на технически мерки за намаляване на концентрацията на радон във въздуха на съответните помещения.

Конкретни резултати от изследването

Нагоре