Актуална информация по Проект "Подкрепи ме"

Актуална информация по Проект "Подкрепи ме", снимка 1

Община град Добрич от м. септември 2016 г. предоставя социални услуги  по проект „Подкрепи ме” в изпълнение на Договор BG05M90OP001-2.002-0252, по Процедура BG05M90OP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

По време на регламентирания период за включване в услугите са подадени повече от 170 заявления от лица и деца в невъзможност за самообслужване, за ползване на „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. След  изготвени оценки на потребностите, извършено класиране и съобразно ресурса на проекта първоначално са включени 104 потребителя, обслужвани от 52 асистента. Предвид динамиката в процеса на работа и промяната по чл. 8 д ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца от 2017 г., към настоящия момент Община град Добрич включва нови 13 лица от чакащите за личен асистент, с което броя на обхванатите до момента, ползващи грижи в домашна среда надхвърля 120 лица и деца, обслужвани от 60 доставчика.

Екипа на проекта, проследявайки процеса по предоставяне на услугите, прилага максимална гъвкавост при използване на наличния ресурс. След извършване на мониторинг оценките на потребителите и индивидуалните планове се актуализират, за да се отговори адекватно на идентифицираните потребности на нуждаещите се лица.

Асистентите, които за първи път участват в проекта преминават въвеждащо обучение. След придобиване на практически опит се  включват  в регулярни супервизии, които са предвидени до края на проектния период.

На този етап се провежда надграждащо обучение с всички назначени, за да се осигури възможност за споделяне на добри практики и получаване на специализирана подкрепа  при реализацията на тези специфични услуги, насочени към най-уязвимите групи на обществото.

Нагоре