Постоянните комисии към Общински съвет ще заседават от 22 до 26 май. Заседанията са открити за гражданите

месец май 2017 година

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

Водещ протокола

1.

ПК ”Законност, обществен ред и контрол” 

26.05.2017 г.

(петък)

15.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

Кера

Колева

2.

ПК ”Устройство на територията,  жилищна политика и строителство”

25.05.2017 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет 

арх. Боян Коларов

зам. - кмет

Виолета Йончева

3.

ПК ”Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

22.05.2017 г.

(ПОНЕДЕЛНИК)

15.00 ч.

Кабинет 

Росица Йорданова

зам. - кмет

Виолета Йончева

4.

ПК ”Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

26.05.2017 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет

 д-р Емилия Баева

зам. - кмет

Велка Тонева

5.

ПК ”Наука, образование”

 

23.05.2017 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам. - кмет

Велка Тонева

6.

ПК ”Търговия, услуги и туризъм” 

 

22.05.2017 г.

(ПОНЕДЕЛНИК)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

Велка Тонева

7.

ПК ”Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

23.05.2017 г.

(вторник)

15.30 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

Виолета Йончева

8.

ПК ”Транспорт, инфраструктура и екология”

23.05.2017 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет

арх. Боян Коларов

зам. - кмет

Виолета Йончева

9.

ПК ”Бюджет, финанси и данъчна политика”  

26.05.2017 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам. - кмет

Виолета Йончева

10.

ПК ”Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”                               

22.05.2017 г.

(ПОНЕДЕЛНИК)

16.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

Кера

Колева

11.

ПК ”Спорт и младежки дейности”

 

23.05.2017 г.

(вторник)

15.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

Велка Тонева

12.

ПК “Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”  

25.05.2017 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

Велка Тонева

13.

ПК “Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”

26.05.2017 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

Кера

Колева

 

Нагоре