Ново инвестиционно предложение на Община Добрич

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. Община град Добрич прави следното инвестиционно предложение:

Частично изменение на действащия Общ градоустройствен план (ОГП – гр. Добрич) и Подробен устройствен план – План за застрояване за разширение на гробищен парк в град Добрич“.

Разширението на гробищния парк е наложително, тъй като капацитета на настоящия е на изчерпване. За възражение и въпроси: РИОСВ-ВАРНА, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg и dobrich@dobrich.bg.

Нагоре