Кметът на Добрич издаде заповед за недопускане на инциденти вследствие на паднали ледени блокове и висулки

Кметът на Добрич издаде заповед за недопускане на инциденти вследствие на паднали ледени блокове и висулки, снимка 1

З   А   П   О    В   Е   Д

 

№ 36

град Добрич 12. 01. 2017 година

 

'

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.65, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за защита при бедствия и с цел недопускане на инциденти с пострадали хора, вследствие на паднали ледени блокове и висулки от покривните конструкции на сгради и пътни съоръжения находящи се на територията на Община град Добрич

 

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М:

1. Директорите на учебни и детски заведения и домове, ръководителите на учреждения, търговски дружества, общински фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и общинска собственост, собственици на частни имоти,  незабавно да извършат следното:

- да извършат цялостен оглед на обитаваните от тях сгради и при констатиране на опасност от падащи ледени блокове и висулки да предприемат всички необходимите мерки за отстраняване им.

- при невъзможност за отстраняване на ледените образувания да предприемат действия за обозначаване и обезопасяване на местата  с цел недопускане на инциденти.

2. Директора на дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“ да засили наблюдението и контрола на пътните съоръжения находящи се на територията на Община град Добрич във връзка с  образуването на ледени висулки под пътните съоръжения и създаде организация за своевременното им отстраняване с цел недопускане на инциденти.

3. С настоящата ми заповед да се запознаят всички ръководители на учебни и детски заведения и домове, ръководители на учреждения, търговски дружества, общински фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и общинска собственост, собственици на частни имоти, чрез  местните средства за масово осведомяване.

 Копие от настоящата ми заповед да се публикува на сайта на общината и се изпрати на директора дирекция „Хуманитарни дейности“, директора на дирекция „Общинска собственост“ и директора на дирекция „Устройство на територията инфраструктура и околна среда“  и до всички медии за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх.Боян Коларов - Зам. Кмет „Устройство на територията” на Община град Добрич    

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре