Община Добрич представя опита си по програма УРБАКТ II

Добрич е сред избраните общини да сподели опита си при изпълнение на проект по Програма УРБАКТ II. Общината ще бъде представена от Геновева Друмева, старши експерта „Програми и проекти" на информационен ден в София на 24 януари. Денят е организиран от Секретариата на Програма УРБАКТ II във връзка с Третата покана за набиране на проектни предложения. Във форума ще участват общини от цяла България като за част от говорителите са поканени единствените четири български общини, партньори в проекти, финансирани от УРБАКТ - Добрич, София, Варна и Ямбол. Поканата за набиране на проектни предложения цели създаването на 19 тематични мрежи. Тематичният обхват на тази покана включва теми, които са свързани с основните стълбове на Стратегията Европа 2020 за иновативни, устойчиви и приобщаващи градове. УРБАКТ II е програма по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" за обмяна на опит и знания за градовете с принос към инициативата на Европейската комисия "Региони за икономическа промяна". Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа с оглед прилагането на Стратегията от Лисабон и Гьотеборг. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 март 2012 г. През 2009 година Община Добрич получи грантово финансиране в размер на 60 000 евро за участие в проект, свързан със създаването и прилагане на практики за активиране на възрастните хора. В Добрич и в другите градове партньори се създадоха местни инициативни групи със задачата да разработят Местни планове за действие, които да идентифицират проблемите и да предложат конкретни мерки. Плановете на Добрич са два - единият е свързан със заетостта, задържане на хората над 45 на работа и преквалификация. Той включва дейности, които надграждат действията на институциите. Вторият план представлява разработен проект „Да остаряваме и живеем по-добре в информационното общество", с който Община Добрич цели да подобри качеството на живот на възрастните хора чрез разширяване на възможностите им за социално и електронно включване и стимулиране на тяхното гражданско участие.

 

Нагоре