Съобщение за гражданите, подали заявление за установяване на жилищни нужди и включване в картотека 2012 г.

 

Уведомяваме всички граждани, които през периода 01.07.2011 г. - 30.09.2011 г. са подали заявление за установяване на жилищни нужди и включване в картотека 2012 г., че съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (НРУУЖНННРЖОЖФ) на 20.01.т.г. проектосписъкът за настаняване на граждани в общински жилища под наем през 2012 г. е изнесен на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич.
Проектосписъкът е изготвен от Комисията по картотекиране, назначена със Заповед № 1575/17.11.2011 г. на Кмета на Община град Добрич. Съгласно чл. 24, ал. 1 от НРУУЖНННРЖОЖФ възражения по него се приемат от 23.01.2012 г. до 06.02.2012 г. включително. Възраженията се подават до Кмета на Община град Добрич. Допълнителни разяснения по конкретния случай, както и формуляр на възражение можете да получите от стая 113 в Община град Добрич, както и да изтеглите оттук.

Нагоре