Възстановяване на работата на отоплителните инсталации на природен газ

Кметът на Община град Добрич със Заповед № 95 от 21 януари 2009 година, нареди всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, управители на общински търговски дружества и ръководители стопанисващи обекти с отоплителни инсталации да пристъпят към възстановяване на работата на отоплителните инсталации на природен газ. За целта трябва да се спазват следните изисквания:
1. Преди преминаването от течно към газово гориво да се уведоми фирмата, с която има сключен договор за извършване на технически надзор.
2. Подмяната на нафтовите горелки с газови или преминаването на газ при комбинираните горелки да се извърши от изпълнител, имащ лиценз издаден от ДАМТН за работа със СПО и съобразно инструкциите дадени от упражняващия технически надзор. След приключване на манипулациите нафтовите горелки да се консервират и съхранят извън котелното помещение.
3. Преди напускане на котелното помещение огнярите да се убедят в изправността на спирателната арматура на резервоарите за течно гориво и прилежащите връзки.
В случай на възникнали затруднения да се търси за консултации главен експерт "Газификация, отопление, вентилация и климатизация" към Община град Добрич инж. Гроздан Илиев, тел. 601 209; централа 600 001/247.

Нагоре