Заповед на Кмета 1434/30.10.2012 г. за организиране на коледен и новогодишен базар

 

 

З А П О В Е Д

1424

гр. Добрич, 30.10.2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2012 година, чл. 11, ал. 5 от Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

         Да се организира Коледен и Новогодишен базар с потребителски стоки и храни на пл. „Свобода" за периода от 28.11.2012 г. до 31.12.2012 г., като:

1. Дейностите по време на базара се осъществяват върху 9 места по 6 кв. м и 4 места по 12 кв.м за търговска дейност и 10 места за търговия с картички и сурвакници, всяко по 2 кв. м.

 

2. Да се изготви схема на разполагане на местата по т. 1 и утвърди от гл. архитект на общината. Схемата да се изпрати до Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич за информация, по отношение на местата за търговия с храни.

 

3. В срок до 06.11.2012 г. да се изготви регламент за участие в базара, който в тридневен срок след утвърждаването му от Кмета на общината да се обяви на информационното табло пред сградата на общината, в електронния сайт и Центъра за услуги и информация на общината.

 

         Настоящата заповед да се публикува на електронния сайт на общината и на информационното табло пред сградата на общината в тридневен срок от подписването й.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Д. Милкова - директор дирекция ИРЕФ и гл. арх. Б. Станчева.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Н. Петкова - Зам.- кмет ИРЕФ.

      Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
6.72° C тъмни облаци
Нагоре