карта за платено паркиране „Служебен абонамент” в "Синя зона"

 

Заявление по образец за издаване на Карта за платено паркиране "Служебен абонамент" в "Синя зона"

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Чл.19. (1) На улици, площади и паркинги - общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране "синя зона", на специално обозначени за това места се допуска платено паркиране "служебен абонамент", след издадена от Кмета на Община град Добрич карта за платено паркиране „служебен абонамент".

(2) Броят на местата за платено паркиране "служебен абонамент" не може да надвишава 20 % от броя на паркоместата в „синя зона".

Чл.20.  (1) С карта за платено паркиране „служебен абонамент" могат да се ползват физически и/или юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в недвижим имот, находящ се в „синя зона" или в непосредствена близост до нея.

(2) За получаване на карта за платено паркиране "служебен абонамент" се подава заявление до Кмета на Община град Добрич, с посочване на искания брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране.

(3) Към заявлението за издаване на карта за платено паркиране "служебен абонамент" се прилага:

1. Копие от документ за собственост или друг документ, обуславящ необходимостта от ползване на паркомясто по реда на настоящия раздел;

2. Удостоверение за липса на задължения към Община град Добрич.

(4) Въз основа на подаденото заявление, длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община град Добрич, извършват оглед и изготвят схема на местоположението на желаните паркоместа, след което мотивират становище относно издаването на карта, което се ръководи от:
а) действащата организация за движение и паркиране;
б) броя на паркоместата за обществено ползване и запазване интересите на живеещите в района;
в) въведения охранителен режим пред съответните сгради.

(5) Становището и схемата по ал. 4 се предлагат за одобрение от ресорния зам.-кмет, въз основа на което кметът или упълномощено от него длъжностно лице издава карта за платено паркиране „служебен абонамент".
(6) Паркоместата „служебен абонамент" се сигнализират с подвижни преносими табели от заявителя по одобрената схема.

Чл.21. Режим "служебен абонамент" е валиден през работни дни от 8.00 часа до 18.00 часа.

Чл.22.   (1) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместа в режим „служебен абонамент".

(2) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и картата за ползване на служебни паркоместа се отнема за период от три години на територията на Община град Добрич. Заплатената за издаване на картата такса не се възстановява. 
(3) Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя

29.03.2017

Дата: 02.04.2017 г. Час: 12.00 Хоров Концерт „Детски хор и приятели“ с участието на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и Дамска хорова формация „Мистика“ . Място: Огледална зала...

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C Ясно небе
Нагоре