4. Приемане и обработка на преписки за изготвяне предложения за отпускане на персонални пенсии | Община град Добрич

4. Приемане и обработка на преписки за изготвяне предложения за отпускане на персонални пенсии

Персонални пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да се отпускат на следните категории лица, на които не е отпусната пенсия по българското законодателство или по разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна:
 
1. деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
 
2. жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
 
3. лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с трайни увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

 

Необходими документи:

- Заявление до Председателя на Общински съвет град Добрич от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;

 

- Разпореждане от НОИ,  с което се отказва отпускане на пенсия, когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

 

- Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход;

 

- Декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;

 

- за лицата по т. 2 - и документ от общината , че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини (осигурява се служебно);

 

за лицата по т. 3 - и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;

 

за лицата т. 2 и 3 - документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

 

- за лицата по т. 1 - удостоверение за наследници (осигурява се служебно), а ако лицата са навършили 18-годишна възраст - документ, удостоверяващ статута им на учащи.

 

Повече информация и консултации може да получите в Община град Добрич, отдел " Център за услуги и информация" на 4-то работно място "Предложения и сигнали", на телефон: 600 – 001÷004/ в.233, 

както и на e-mail: priemna@dobrich.bg

Актуално

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август

21.08.2018

През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на голямата поетеса, преводач и общественик Дора Габе. Гражданите на Добрич пазят паметта за нея. Много знакови места в града носят нейното име. Тържество по този повод организират...

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август
ВИЖ ДОБРИЧ
16° C ясно небе
Нагоре