18. Продажба на общинско жилище

Необходими документи:

- Искане по образец;

- Декларация по чл.48, ал.1 от за наличието или липсата на притежавани имущества, включително находящи се и извън територията на Община град Добрич;

-  Копие от документи за платен наем, ел. енергия, В и К, топлоенергия.

Срок за отговор: до 2 месеца

Цена на услугата:  услугата е безплатна

 

Извадка от  Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (НРУУЖННРЖОЖФ)

чл. 56 Общинските жилища, определени за продажба се оценяват от лицензиран оценител. Така определената цена не може да бъде по - ниска от данъчната оценка на жилищата.

Чл. 55. /1/ Продажбата на жилища на лицата по чл.  46 се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, но не по-ниска от приетите от Общински съвет за съответната зона и конструкция, както следва:

                                                                                           

Зона

Минимални пазарни

цени на общински

жилища

(лв./кв.м)

І-ва зона – обхват:

Цeнтрална градска част (ЦГЧ)  по ПУП, приет с решение 38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич и Градски парк „Свети Георги”

Система ЕЖБ

535,00

Система монолитна; ЕК; скелетно-безгредова; ППП; ПК

580,00

 

 

 

ІІ-ра зона – обхват:

ЖК "Запад”;  ЖК ”Север 1,2, 3”;  ЖК ”Русия 1,2,3,4”; ЖК ”Добротица”

Система монолитна

550,00

Система ЕЖБ

460,00

Система ПК /пълзящ кофраж/

440,00

ІІІ-та зона – обхват:

ЖК ”Иглика”; ЖК ”Строител”; ЖК ”Балик”; ЖК ”Дружба 1,2,4”

Система ЕЖБ

410,00

Система ПК /пълзящ кофраж/

430,00

Забележка:   Посочените минимални цени са без местни данъци и такси.

 (2) Минималните пазарни цени по ал. 1 се актуализират с решение на Общински съвет.

Прикачени файлове

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
10.24° C тъмни облаци
Нагоре