Депозирани в процес на оценка

Последна актуализация декември 2019 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност

Текущ ремонт в част "Електрически инсталации" на лекоатлетическа зала от съществуваща спортна сграда, намираща се в Спортен комплекс „Добротица“ град Добрич.

Извършване на ремонтните дейности от част "Електро", относно подмяната на осветлението, като част от електрическата инсталация и подмяна на пожароизвестителната инсталация.  

Министерство на спорта, съгласно наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

376 772,05 лв.

„Младежки център Добрич – Вашето днес“ Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 2 186 441 лв.
„Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства.“  Проекта има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 571 306,94 лв. 
„Подобряване на обществената среда чрез осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“

Предвижда се обособяване зони на трибуните за хора с намалена подвижност и хора с увреждания,   както и ремонт и изграждане на санитарни помещения, включително осигуряване на достъпна среда за тях.

Проект „Красива България“ 2020 г. мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” Министерство на труда и социалната политика  

120 729 лв. 

„Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич"

Проектът предвижда,  в рамките на 30 месеца, изграждане на интелигентна система за управление на трафика,  система за управление на градския транспорт както  и реконструкция на  бул. "Добричка епопея".  

Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

8 183 546,72 лв. 

 

Актуално

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"

20.02.2020

На 17.02.2020г. Община град Добрич подписа с Управляващия  орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
14.12° C разсеяна облачност
Нагоре