Устройство на територията и строителен контрол

Съгласно чл.41, ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, всички технически услуги могат да се извършват бързо в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента.  За бърза услуга се заплаща размера на таксата увеличен 2,5 пъти.

1. Издаване на скица - извадка за урегулиран(и) / (неурегулиран(и) поземлен(и) имот(и)

2. Издаване на виза за проектиране

3. Презаверяване на скица с изтекъл срок

4. Издаване на скица за линейни обекти и изменение на подробен устройствен план (ПУП) на делба на имот и други с размер по-голям от формат А4

5. Одобряване на инвестиционен проект

6. Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие, по който се издава разрешение за строеж (чл.142 ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ))

7. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

8. Одобряване на проекти за отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти

9. Издаване на разрешение за строеж и акт за узаконяване

10. Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

11. Уведомяване на общината за заверена заповедна книга на строеж, съгласно чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

12. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на строеж във връзка с разпоредбите на чл. 157, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

13. Удостоверение за степен на завършеност на строеж

14. Констатиране на факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (ТСУ), касаещи завършеността на сграда в груб строеж (изготвяне на констативен акт) - чл.181, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

15. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория

16. Предаване (заверяване) на екзекутивна документация по чл. 175, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

17. Изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) Цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи устройствени планове ( за имот); Цялостна процедура по изменение на регулационни планове по взаимно искане на пряко заинтересовани собственици

18. Разглеждане на ПУП-ПП за обекти извън урбанизирани територии в повече от една община

19. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

20. Разрешение за поставяне на рекламно–информационни елементи по чл.57 от ЗУТ

21. Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за строежи, изградени до 07.04.1987 година

22. Удостоверение за реално обособени части от сграда - чл. 202 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

23. Извършване на проверка от длъжностно лице от общинска администрация след завършване на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа

24. Удостоверение за приложимостта на §6 от Наредба №2 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

25. Удостоверение за адрес на имот или включване на адреса в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България

26. Удостоверение за идентичност на поземлен имот (ПИ)

27. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по теритотиално и селищно устройство (ТСУ)

28. Заверка на копие на документ от технически архив

29. Издаване на разрешение за тротоарно право

30. Окомплектоване на преписка и писмо до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост на недвижим имот

31. Освидетелстване на негодни и застрашаващи сигурността строежи по чл.195 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

32. Предоставяне на координати на гранични точки на урегулиран поземлен имот (УПИ)

33. Извадка от планове (КП, РП, ПРЗ) в цифров вид

34. Извършване на проверка на недвижим имот за идентичност на границите му по кадастрална карта с границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) по подробен устройствен план (ПУП) - ПР

35. Регистриране на сградите в режим на етажна собственост

36. Процедури по узаконяване на строежи, одобряване на проекти за узаконяване и издаване на удостоверение за търпимост във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

37. Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, на основание чл.11 от Наредба №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (в сила от 6.11.2012 г.)

 

Актуално

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич

30.03.2017

Днес в Добрич отвори врати ежегодната туристическа трудова борса. По време на нея ресторантьори и хотелиери от туристическия бранш ще наемат работна ръка за летния сезон през тази година. На откриването, което се състоя  в сградата на ВУМ,...

Туристическа трудова борса 2017 отвори врати днес в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12° C Разкъсана облачност
Нагоре