Съобщения по устройство на територията

Обявление № 94И-00-18/06.04.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.47 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич

Обявление № 94К-00-405/05.04.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обяление № 70-00-1986/04.04.2017г. относно одобрен проект за изменениe на Подробен устройстен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ІХ-за озеленяване в кв.2 на ПЗ“Север“ гр.Добрич.

Обявление № 94Х-00-64/04.04.2017г. относно проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.96 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1634/29.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището гр.Добрич.

Обяление № 10-17-6/27.03.2017г. относно одобрено частично изменение на (ЧИ) на Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за „Разширение на гробищен парк”.

Обявление № 94Г-00-52/27.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.627 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич.

Обявление № 94М-00-972/20.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №72624.905.481 в местност Гаази баба“, землище на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1671/14.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440 (местен път-общинска собственост) и ПИ 72624.440.440 (за Друг вид озеленени площи-общинска собственост) към обект: Водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град Добрич.

Обявление № 94-00-450/09.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.66 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Р-00-246/06.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.555 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Р-00-247/06.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.557 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Х-00-64/06.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.96 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич.

Обявление № 94И-00-27/06.03.2017г. относно одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в кв.661 на ЖК "Русия 3-4" гр.Добрич.

Обявление № 10-17-5/17.02.2017г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ за „ОДО“ в кв.572 на ЖК „Русия-2” гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-785/15.02.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.386.40 в землището на град Добрич.

Обявление № 94-00-132/13.02.2017г. относно одобрен проект  за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.677 в местност „Гаази баба”, землище  на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-6/03.02.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

Обявление №94Р-00-247/02.02.2017г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 72624.905.557 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление №94Р-00-246/02.02.2017г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 72624.905.555 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Т-00-186/01.02.2017г. относно одобрен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.447.447 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-36/30.01.2017г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, ІІІ, ХХХІV и XХХV в кв.1246 на ЖК „Север-2” гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1634/30.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището на гр.Добрич

Обявление № 94Д-00-449/17.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 72624.905.475 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94В-00-286/23.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.281 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-36/13.01.2017г. относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, ІІ, ІІІ, ХХХІV и ХХХV кв.1264 ЖК"Север-2" на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-755/16.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.2.997 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1783/03.01.2017г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1741 в кв.505 на ЖК „Русия 1” гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1671/22.11.2016г. относно изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП)  в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1658/06.12.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XIV-за „Обществено обслужване” в кв.40 на ЦГЧ град Добрич.

Обявление № 70-00-1339/06.12.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 72624.378.55-урбан. територия в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1667/06.12.2016г. относно одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ VI-за „ПСД и рециклиране” в кв.256 на ПЗ „Запад” град Добрич.

Обявление № 70-00-1783/02.12.2016г. относно изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-1741 за „Обществено обслужване” в кв.505 на ЖК „Русия 1” град Добрич.

Обяление № 94К-00-405/18.11.2016г. относно проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местност "Гаази баба", землище на град Добрич.

Обявление № 94И-00-588/14.11.2016г. относно одобрен проект  за  РУП за УПИ І-949,958, ІІ-950,957 и ІІІ-951,956 в кв.661 по плана на ЖК“Русия 3-4“ гр.Добрич.  

Обявление № 94-00-30/10.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.499 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-6/04.11.2016г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І ,УПИ ІІ-3207,3208,3209 и УПИ ІІІ-3205,3206 в кв.557 на ЖК“Русия-1“ гр. Добрич.

Обявление № 70-00-560/04.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.91 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-201/04.11.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.420 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-8/02.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.154.8-урб.територия в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94К-00-253/01.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.447 в местност "Гаази баба", землище на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1339/27.10.2016г. относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.378.55-за „Стопански двор” в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-196-5/26.10.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.328 и ПИ 72624.603.340 в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1551/24.10.2016г. относно изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3, в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1550/24.10.2016г. относно изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за електрозахранване на ПИ 72624.301.3, в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1658/21.10.2016г. относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV в кв.40 на ЦГЧ град Добрич.

Обявление № 70-00-8/06.10.2016г. относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.154.8-за „ПСД” в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-201/04.10.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №72624.905.420 в землището на  гр.Добрич.

Обявление № 94К-00-253/04.10.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №72624.906.447 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-374/15.09.2016г. относно одобрен проект  за ПУП-ПЗ за имот 72624.904.397 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94И-00-524/29.09.2016г. относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.274.105 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-6/29.09.2016г. относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ-3207, 3208, 3209  и УПИ ІІІ-3205, 3206  в  кв.557  ЖК“Русия 1“  гр.Добрич.

Обявление №94Н-00-343/02.09.2016г. относно одобрен изменение на ПУП-ПЗ за УПИ X-299 и XI-300 в кв.1259 на ЖК „Север 2“ град Добрич и РУП за УПИ XIV-303, XIII-302,  XII-301,  XI-300, X-299,  IX-298 и VIII-297 в кв. 1259 на ЖК „Север 2“ град Добрич.

Обявление № 70-196-5/24.08.2016г. относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.238 и 72624.603.340 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-560/24.08.2016г. относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.91 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-192/23.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XIX-254 и XXI-3692 в кв.160 на ЦГЧ град Добрич и проект за Работен устройствен план (РУП) на УПИ XIX-254, XX-3691 и XXI-3692 в кв.160 на ЦГЧ гр. Добрич.

Обявление №70-00-2451/18.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №72624.904.558 в местност “Гаази баба”, землище  на гр.Добрич.

Обявление №94Р-00-394/18.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №72624.440.47 в местност “Пратера”, землище  на гр.Добрич.

Обявление №94Р-00-39/18.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №72624.440.766 в местност “Пратера”, землище  на гр.Добрич.

Обявление № 94-00-132/16.08.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.905.677 е местност "Гаази баба", землище на град Добрич.

Обявление № 70-00-374/15.08.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.904.397 в местност "Гаази баба", землище на град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център

24.04.2017

Община Добрич ще кандидатства по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ .  Предстои на заседанието на Общински съвет на 25 април да се...

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център
ВИЖ ДОБРИЧ
11° C разкъсана облачност
Нагоре