Съобщения по устройство на територията

Обявление № 94И-00-18/06.04.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.47 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич

Обявление № 94К-00-405/05.04.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обяление № 70-00-1986/04.04.2017г. относно одобрен проект за изменениe на Подробен устройстен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ІХ-за озеленяване в кв.2 на ПЗ“Север“ гр.Добрич.

Обявление № 94Х-00-64/04.04.2017г. относно проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.96 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1634/29.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището гр.Добрич.

Обяление № 10-17-6/27.03.2017г. относно одобрено частично изменение на (ЧИ) на Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за „Разширение на гробищен парк”.

Обявление № 94Г-00-52/27.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.627 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич.

Обявление № 94М-00-972/20.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №72624.905.481 в местност Гаази баба“, землище на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1671/14.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440 (местен път-общинска собственост) и ПИ 72624.440.440 (за Друг вид озеленени площи-общинска собственост) към обект: Водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град Добрич.

Обявление № 94-00-450/09.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.66 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Р-00-246/06.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.555 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Р-00-247/06.03.2017г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.557 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Х-00-64/06.03.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.96 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич.

Обявление № 94И-00-27/06.03.2017г. относно одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в кв.661 на ЖК "Русия 3-4" гр.Добрич.

Обявление № 10-17-5/17.02.2017г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІХ за „ОДО“ в кв.572 на ЖК „Русия-2” гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-785/15.02.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.386.40 в землището на град Добрич.

Обявление № 94-00-132/13.02.2017г. относно одобрен проект  за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.677 в местност „Гаази баба”, землище  на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-6/03.02.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

Обявление №94Р-00-247/02.02.2017г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 72624.905.557 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление №94Р-00-246/02.02.2017г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ на ПИ 72624.905.555 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94Т-00-186/01.02.2017г. относно одобрен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.447.447 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-36/30.01.2017г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, ІІІ, ХХХІV и XХХV в кв.1246 на ЖК „Север-2” гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1634/30.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището на гр.Добрич

Обявление № 94Д-00-449/17.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 72624.905.475 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 94В-00-286/23.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.281 в местност „Гаази баба”, землище на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-36/13.01.2017г. относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, ІІ, ІІІ, ХХХІV и ХХХV кв.1264 ЖК"Север-2" на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-755/16.01.2017г. относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.2.997 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1783/03.01.2017г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1741 в кв.505 на ЖК „Русия 1” гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1671/22.11.2016г. относно изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП)  в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1658/06.12.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XIV-за „Обществено обслужване” в кв.40 на ЦГЧ град Добрич.

Обявление № 70-00-1339/06.12.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 72624.378.55-урбан. територия в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1667/06.12.2016г. относно одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ VI-за „ПСД и рециклиране” в кв.256 на ПЗ „Запад” град Добрич.

Обявление № 70-00-1783/02.12.2016г. относно изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V-1741 за „Обществено обслужване” в кв.505 на ЖК „Русия 1” град Добрич.

Обяление № 94К-00-405/18.11.2016г. относно проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местност "Гаази баба", землище на град Добрич.

Обявление № 94И-00-588/14.11.2016г. относно одобрен проект  за  РУП за УПИ І-949,958, ІІ-950,957 и ІІІ-951,956 в кв.661 по плана на ЖК“Русия 3-4“ гр.Добрич.  

Обявление № 94-00-30/10.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.499 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-6/04.11.2016г. относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І ,УПИ ІІ-3207,3208,3209 и УПИ ІІІ-3205,3206 в кв.557 на ЖК“Русия-1“ гр. Добрич.

Обявление № 70-00-560/04.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.91 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-201/04.11.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.420 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-8/02.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.154.8-урб.територия в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94К-00-253/01.11.2016г. относно одобрен проект  за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.447 в местност "Гаази баба", землище на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-1339/27.10.2016г. относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.378.55-за „Стопански двор” в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-196-5/26.10.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.328 и ПИ 72624.603.340 в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1551/24.10.2016г. относно изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3, в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1550/24.10.2016г. относно изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за електрозахранване на ПИ 72624.301.3, в землището на град Добрич.

Обявление № 70-00-1658/21.10.2016г. относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV в кв.40 на ЦГЧ град Добрич.

Обявление № 70-00-8/06.10.2016г. относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.154.8-за „ПСД” в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-201/04.10.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №72624.905.420 в землището на  гр.Добрич.

Обявление № 94К-00-253/04.10.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №72624.906.447 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-374/15.09.2016г. относно одобрен проект  за ПУП-ПЗ за имот 72624.904.397 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94И-00-524/29.09.2016г. относно проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 72624.274.105 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 10-17-6/29.09.2016г. относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ-3207, 3208, 3209  и УПИ ІІІ-3205, 3206  в  кв.557  ЖК“Русия 1“  гр.Добрич.

Обявление №94Н-00-343/02.09.2016г. относно одобрен изменение на ПУП-ПЗ за УПИ X-299 и XI-300 в кв.1259 на ЖК „Север 2“ град Добрич и РУП за УПИ XIV-303, XIII-302,  XII-301,  XI-300, X-299,  IX-298 и VIII-297 в кв. 1259 на ЖК „Север 2“ град Добрич.

Обявление № 70-196-5/24.08.2016г. относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.238 и 72624.603.340 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 70-00-560/24.08.2016г. относно проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.91 в землището на гр.Добрич.

Обявление № 94М-00-192/23.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XIX-254 и XXI-3692 в кв.160 на ЦГЧ град Добрич и проект за Работен устройствен план (РУП) на УПИ XIX-254, XX-3691 и XXI-3692 в кв.160 на ЦГЧ гр. Добрич.

Обявление №70-00-2451/18.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №72624.904.558 в местност “Гаази баба”, землище  на гр.Добрич.

Обявление №94Р-00-394/18.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №72624.440.47 в местност “Пратера”, землище  на гр.Добрич.

Обявление №94Р-00-39/18.08.2016г. относно одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №72624.440.766 в местност “Пратера”, землище  на гр.Добрич.

Обявление № 94-00-132/16.08.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.905.677 е местност "Гаази баба", землище на град Добрич.

Обявление № 70-00-374/15.08.2016г. относно изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 72624.904.397 в местност "Гаази баба", землище на град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Кръгла маса за правилното хранене на бебетата и децата с увреждания

25.04.2017

На 27 април от 13.30 до 15.30 часа в Добрич Лумос организира кръгла маса озаглавена „Какво има на масата за хранене освен храна?“. Домакини ще бъдат Община Добрич, които предоставят бизнес залата на общината за събитието. Програмата е...

Кръгла маса за правилното хранене на бебетата и децата с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
14° C ниска облачност
Нагоре