Съобщения в направление екология

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 20 м за измиване на автомобили" на територията на УПИ VII от кв. 651 по плана на ж.к. Русия 3-4, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БАБЪЛС КАР УОШ" ООД

       Публикувано на 13.07.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб.м" в ПИ 72624.603.29 промишлена зона "Запад", бул. 3ти март 52, гр. Добри с площ 1224 кв.м се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ИВИВА" ООД

       Публикувано на 01.06.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и модернизация на техническата база на стадион Пионер" в ПИ 72624.621.205 по КККР на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       Публикувано на 16.02.2017г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Разширение на предприятието за бутилиране и пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхраняване на вода с обем 500 куб.м" в ПИ 726354.190.40 с площ 3000 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "КЕЛТО" ЕООД

       Публикувано на 16.12.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец с цел охлаждане на машини и съоръжения и за производствени нужди" в ПИ 72624.603.331 с площ 26265 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БЪЛГАРИЯ ТИАНШИНОНГ ФИЙД КО" ООД

       Публикувано на 30.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на пристройка за трафопост, закупуване и монтиране на 2 мелници за оловен прах с производителност 1т/ч, закупуване и монтиране на 4 бпоя модули за формиране на 1 брой конкастър за леене на акумулаторни решетки на лента, закупуване и монтиране на 8 броя газови горелки към куринг камери, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомати" в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СТАРТ" АД

       Публикувано на 10.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

       Публикувано на 04.11.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на склад за съхранение на препарати за растителна защита, семена и торове и офис в ПИ № 72624.301.3 в землището на град Добрич.“ се намира в стая 420, Община град Добрич.

       Възложител  –  "Агрив-И" ЕООД

       Публикувано на 06.10.2016 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

       Публикувано на 29.09.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на съществуващи сгради за цех за произвоство на солети, крекери, бисквити, претцели и солен крекер" в ПИ 72624.610.747 находящ се в ПЗ "Север", гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "САВИМЕКС" ЕООД

       Публикувано на 12.09.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 27, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

СЪОБЩАВА

   На засегнатата общественост, че Директора на РИОСВ град Варна издаде Становище по екологична оценка №ВА – 1/ 2016 г. с което се „съгласува“  Общия устройствен план на Община град Добрич. Същото е публикувано в прикачен файл на сайта на Община град Добрич на адрес www.dobrich.bg в рубриката Обяви, под рубрика Съобщения в направление екология.

     Становището се намира в Община град Добрич, стая 420.

     Публикувано на 19.07.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

 

       На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ и едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ 013054 в землището на с. Паскалево, общ. Добричка се намира в стая 420, Община град Добрич

 

       Възложител  –  "Искра Божилова - ЗП"

       Публикувано на 19.07.2016г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "ПСД-Разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.154.8 с площ 4140 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "МАРТИНЕЛО" ЕООД

       Публикувано на 23.06.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич,

с оператор: ТОПЛИВО АД, град София,

с предмет на дейност: Доставка и експедиция на втечнения  въглеводороден газ (ВВГ) в складовата база.

Актуализиран доклад за безопасност относно „Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 20.06.2016 г. до 20.07.2016 г., на интернет страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg, както и в сградата на Община град Добрич, ет. 4, стая 420.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община град Добрич.

Лице за контакти:

Галя Мандева, гл. инспектор „ООС“, дирекция „УТИОС“, тел. 058/ 604 573, g_mandeva@dobrich.bg

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

 

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ се намира в стая 420, Община град Добрич

 

       Възложител  –  "Искра Божилова - ЗП"

       Публикувано на 13.06.2016 г.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец TK Стив 98-Добрич" в ПИ 72624.509.146 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СТИВ 98" ООД

       Публикувано на 09.06.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработваща лния за производство на био млечен продукт - йогурт" в ПИ № 72624.610.44.4, промишлена зона, ул. "Ан. Стоянов" 2, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БИО МИЛК ДОБРИЧ" ООД

       Публикувано на 14.03.2016г.

       

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А:

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на  водовземно съоръжение-тръбен кладенец" на площадка отредена за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури в ПИ 72624.604.1045 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

       Публикувано на 23.03.2016г.

 

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец" в ПИ 72624.90.46 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "АНТИМОН 2" ЕООД

       Публикувано на 24.03.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури" в ПИ 72624.604.1045 с площ в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

       Публикувано на 10.07.2015г.

       

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр88/2000г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията по Проект за СОЗ около тръбен кладенец ТК "Управление на отпадъците - Стожер", намипащ се в ПИ 000056, в землището на с. Стожер, община Добрич, област Добрич, с разрешително за водовземане от подземни води 21590126/11.09.2011г за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. 

       Възложител  – СНЦ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РЕГИОН ДОБРИЧ" 

       Публикувано на 02.02.2015г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Площадка за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, разкомплектоване на ИУМПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, разглобяване на ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, хартия, картон, пластмаса и други неопасни отпадъци"в поземлен имот с идентификатор 72624.454.18 в землището на гр. Добрич,  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "БУЛМЕТЪЛС" ЕООД

       Публикувано на 24.06.2015г.

Прикачени файлове

Актуално

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“

20.10.2017

Традиционният турнир по плуване „Златна Добруджа“ за четвърти път събра млади надежди по спортно плуване от цялата страна. Организатори на проявата са община Добрич, СКПС „Добруджа“ и ПК „Русалка“. Турнирът се...

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“
ВИЖ ДОБРИЧ
14° C разсеяна облачност
Нагоре