Заседание № 4 на 31.01.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии от конституирането на Общинския съвет до края на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за четвъртата година от мандат 2007 - 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за Развитие - 2011 година и приемане Общински План за Развитие - Актуализация 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Приемане Програма за управление на Община град Добрич за мандат 2011 - 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011 - 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Отчет за 2011 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Приемане годишен доклад за дейността на Звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно даване съгласие за възмездно придобиване на ид.части от право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект от обществен интерес: част от поземлен имот с площ 2000 кв.м., целият с площ 7 216,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.9056 по КК и КР на град Добрич, за изграждане от концесионера с негови средства на детска площадка и футболно игрище с изкуствена настилка върху площ от 2 000 кв. м.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот, частна държавна собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за приемане на нови Правила за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения, общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

17. Отчет на приватизационната програма и приходо-разходната сметка за 2011 година на Община град Добрич и закриване на общинската извънбюджетна сметка „Специална сметка за приходи от приватизация" и фондовете по чл. 10 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

18. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен обект: зала „Работник", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

19. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен обект с идентификатор: 72624.615.7636.2 по Кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

20. Предложение за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - парокотелно блок „Пирин".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на необработваеми земеделски земи.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ОП „Спортни имоти".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, в СОУ „Димитър Талев", ОУ „Христо Смирненски", ОУ „Христо Ботев", СОУ „Петко Р. Славейков" и ЕГ „Гео Милев" град Добрич - места за монтаж на автомати за пакетирани хранителни изделия.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

24. Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - стая № 7 в сградата на ул. Васил Левски, 7 - град Добрич, на Сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

25. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по бул. Русия, 78 (стар 53), град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

26. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост - на „Комис" ООД, за магазин № 9 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

27. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ХІ - за „Озеленяване" и УПИ-ХІІ - за „Паркиране и подземен паркинг" и УПИ-ІІІ - за „Обществено обслужване" в кв. № 47 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно даване съгласие на „Диагностично - консултативен център - І - Добрич" ООД град Добрич за закупуване на „Спирален компютърен томограф".

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

30. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

31. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2011 година и План за работата му през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

32. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2011 година и Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

33. Докладна записка относно внедрени Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и Система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001:2005.

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич

34. Други:

34.1. Опрощаване на дължими държавни вземания от Галина Блажева Георгиева.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков 
Председател на Общински съвет

 

Прикачени файлове

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
4.71° C ясно небе
Нагоре