Заседание № 43 на 21.02.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане Общински план за развитие - Актуализация 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Отчет на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10-30 за 2010 година и приемане на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Отчет за 2010 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно приемане на отчета на бюджет 2010 година и бюджета за 2011 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно кандидатстване с проект по процедура с определен срок за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ", с наименование „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Годишен доклад за дейността на звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич за 2010 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Приемане принципите на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се на Централен кооперативен пазар.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Иван Рилски, 7.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - едноетажна масивна сграда по ул. Трети март, 38 А - на Дружество „Военноинвалид" град Добрич към Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите - град София.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - избено помещение в двуетажна масивна сграда по ул. Екзарх Йосиф, 3 - на Синдикален регионален съюз „ПОДКРЕПА" - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети, офиси и ООХ (бюфет) в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПЗ за УПИ - ХVІ - за „Озеленяване и гаражи" в кв. 60 на ЦГЧ град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имот № 72624.906.563 по КК (път) във връзка с ел.захранване на имот № 72624.906.302 в местността „Гаази баба" в землището на град Добрич.


ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за изработване на ПУП - ПП за имоти №№ 72624.603.11, 72624.386.28, 72624.603.92, 72624.410.30 и 72624.603.94 в землището на град Добрич, във връзка с прокарване на „Електропровод 20 kv, свързващ Възлова станция на з-д „Старт" и Ел. подстанция Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІV - „Специален терен" в кв. № 4 на ПЗ „Север" (имот с идентификатор № 72624.611.15 - „Гърнетата") за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10//2010, ОПРР 2007 - 2013 г.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Приемане отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2010 година и Общинска програма за закрила на детето за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно даване съгласие за разкриване на колеж в град Добрич към Аграрен университет - град Пловдив.

ДОКЛАДВА: Александър Алексиев
Председател на ПК „Наука, образование"

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
2.81° C тъмни облаци
Нагоре