Заседание № 44 на 29.03.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2010 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за продължаване на договор № 35 от 24.06.2003 година за предоставяне на концесия върху част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост - спирка, находяща се по бул. Добруджа (до Съдебна палата), с правоприемник.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, чрез конкурс - за изграждане на хипермаркет.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2010 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за продажба на поземлен имот - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост - павилиони (части от спирки на градския транспорт), находящи се по ул. Христо Ботев и ул. Г. Попов, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

9. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на общинско място за поставяне на павилион (по одобрен модел) за обущарски услуги по ул. Емона в ЖК „Балик - Йовково - север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти с №№ 72624.386.26; 72624.372.18; 72624.633.23; 72624.383.38; 72624.383.39; 72624.410.32; 72624.410.28; 72 624.410.30 и 72624.603.94 в землището на град Добрич, във връзка с изграждане на подземен електропровод за присъединяване на обект „Фотоволтаична електрическа централа, находяща се в ПИ No 72624.603.283 по кадастралната карта (КК) на град Добрич към подстанция „Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за имоти с №№ 72624.308.101; 72624.300.26; 72624.300.28; 72624.280.721; 72624.281.43 и 72624.281.44 в землището на град Добрич, във връзка с присъединяване към мрежа ЦпХ на малка електроцентрала с фотоволтаични модули в ПИ No010052 с. Котленци, Община Добричка.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Предложение за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ХХХVІ - за обществено обслужване (ОО) в кв. 30 на ЖК „Балик - Йовково - юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
2.81° C тъмни облаци
Нагоре