Заседание № 48 на 26.07.2011 г.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Иван Мандев

Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

3. Информация за текущо изпълнение на бюджета на Община град Добрич за първото полугодие на 2011 година.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2011 година.

 

ДОКЛАДВА:Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост: бивша целодневна детска градина № 22, град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

8. Одобрение на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич", касаещо разработване на проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22, както и за осигуряване на собствения принос от общинския бюджет, изпълнение на сключен договор за предоставена безвъзмездна помощ и други идейности по проекта.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти - частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи" АД за монтаж на БКТП върху общински терен.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за продължаване на договор за безвъзмездно ползване и запазване предназначението на имот, частна общинска собственост, предоставен на Агенция за социално подпомагане, клон град Добрич, във връзка с проектен фиш „Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане".

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), на "Ани - И" ООД за магазин № 7 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), на "Евро фууд - Петранка Георгиева" за магазин № 8 в Градски хали на Централен кооперативен пазар.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, предоставен за стопанисване на ОП „Спортни имоти".

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост -щанд № 3 и щанд № 4, находящи се в Централни хали град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Осми март, 58 - частна общинска собственост.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев   

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно изработване на ПУП - ПП за имоти №№ 72624.620.44, 72624.464.18, 72624.455.65, 72624.455.57, 72624.466.93, 72624.466.88 и 72624.468.80 в землището на град Добрич, във връзка с обект „Подземен електропровод Ср.Н от ветрогенератори в землището на с. Храброво, Община Балчик до подстанция „Нона" град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за отмяна на Решение № 47-12 от 28.06.2011 година на Общински съвет град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за отмяна на Решение № 47-13 от 28.06.2011 година на Общински съвет град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев

Зам. - кмет на Община град Добрич

 

21.  Предложение за утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

                                ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова

                                Зам. - кмет на Община град Добрич

 

22.  Докладна записка относно разпределение на имуществото (ликвидационния дял) на „Обреден дом" ЕООД в ликвидация.

                                ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова

                                    Зам. - кмет на Община град Добрич

23.  Докладна записка относно осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на проектното предложение „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ДОБРИЧ - фаза 1", с което Община град Добрич кандидатства в партньорство с „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД град Добрич  по покана за представяне на проектни предложения по Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."

                                               
          ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова

                                    Зам. - кмет на Община град Добрич

 

24. ДРУГИ.

Докладни записки относно отпускане на персонални пенсии

Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания ( 1 , 2 )

Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
6.74° C тъмни облаци
Нагоре