Свободно работно място за длъжността "Директор" на ДЯ №4 "Щастливо детство"

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № 692 от 01.06.2016 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ЯСЛА  № 4 “Щастливо детство“

 

Място на работа – Детска ясла № 4 „ Щастливо детство”

Характер на работа – Ръководи дейностите по постигане целите на детската ясла, предоставяне качествена грижа за децата до тригодишна възраст в съответствие с утвърдените критерии, стандарти и наредби.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

Професионално направление – „Медицина и фармация” и „Обществено здравеопазване”;

Специалност – „медицина”,  „медицинска сестра” или „акушерка”;

Професионален опит – 1 година трудов стаж;

Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; да познават особеностите на целевата група и техните характеристики.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Комисия, назначена от Кмета да определи кандидатите, които са допуснати до участие в конкурса.

До участие не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

Конкурсът да се проведе  чрез провеждане на интервю.

Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.     

Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на детска ясла .
 • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/.
 • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/
 • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за   мотивиране и  убеждаване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление до Кмета на Община град Добрич за участие в конкурса;
 • Професионална автобиография /европейски формат/;
 • Документ за завършено образование /копие/;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка;
 • Свидетелство за съдимост /оригинал/;
 • Медицинско свидетелство /оригинал/;
 • Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в  сградата на Община град Добрич, ул. „България” № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/600 001 всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, в срок до 01.07.2016 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре