Заседание № 8 на 25.05.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 година; Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД, град Добрич за 2015 година; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление на общинската собственост за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.207.32 (за друг вид земеделска земя – общинска собственост) и ПИ 72624.618.196 (второстепенна улица – общинска собственост), във връзка с изграждане на външен водопровод и канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана територия „за ПСД – обработка (без рязане) и продажба на дървен материал” – собственост на Светослав Иванов Бонев), в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.509.91 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно даване съгласие за членство и участие в учредяването на Организацията за управление на Варненски Черноморски туристически район.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно актулизиране състава на Общинска комисия  за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2016 година до 31 март 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4306 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Хан Аспарух № 11.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4309 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Хан Аспарух № 13.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.280.129 по КККР на град Добрич, находящ се в местност лозя „Минково”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, в Хали на Централен кооперативен пазар град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на 17.06.2016 година на «Добрички панаир» АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за второ авансово плащане по проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 "Слънчице" и Комплекс за социални услуги в град Добрич“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на енергетиката.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно промяна на наименованията на общински училища в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно промяна на наименования на общински целодневни детски градини в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно избор на председател на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти” и зам.-председатели на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти” и ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

20. ДРУГИ:

20.1. Докладна записка относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания;

20.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.28° C тъмни облаци
Нагоре