Проект “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”

На 30. 03. 2016 г. Община град Добрич стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-8.001-0004-C01 “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Бюджетна линия за 39 общини–бенефициенти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“.

Общата му стойност е 150 161.40 лв., в това число 127 637.19 лв. финансиране от ЕФРР и 22 524.21 лв. национално съфинансиране.

Проектът има за цел да повиши капацитета на Общината за изпълнение на ролята й на бенефициент, на градска власт и на междинно звено за ефикасно и ефективно използване на възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на стратегическите цели за развитието на града.

Основните дейности, предвидени за изпълнение са:

  • Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционната програма;
  • Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма;
  • Възнаграждения на екипа на Междинното звено;
  • Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
  • Участие в програми за обмен на опит и добри практики;
  • Осъществяване на мерки за публичност и визуализация;
  • Управление на проекта.

Продължителността на проекта е 92 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.001-0004-C01Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Актуално

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“

20.10.2017

Традиционният турнир по плуване „Златна Добруджа“ за четвърти път събра млади надежди по спортно плуване от цялата страна. Организатори на проявата са община Добрич, СКПС „Добруджа“ и ПК „Русалка“. Турнирът се...

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“
ВИЖ ДОБРИЧ
13° C разсеяна облачност
Нагоре