Проект "Развитие на Областен информационен център-Добрич" BG05SFOP001-4.001-0018-C01

Проект Развитие на Областен информационен център - Добрич се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001-0018-С01 по “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да осигури ефективното функциониране и развитие на Областен информационен център-Добрич.

Специфичните цели  са насочени към предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти на територията на цялата област Добрич, относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, целите, начините и възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, както и тяхното управление и изпълнение. Екипът на центъра ще организира на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на потенциалните бенефициенти от област Добрич.

Проектът е на стойност 299 245,36 лева, от които 254 358,56 лв. европейско и 44 886,80 лв. национално съфинансиране

Срокът на изпълнение на проекта е 37 месеца.

Начало: 13 декември 2015 година 

Край: 31 декември 2018 година

Предвидени дейности по проекта:

  • Функциониране на ОИЦ-Добрич;
  • Организиране, провеждане и участие в събития с потенциални бенефициенти и медии;
  • Разработване и разпространение на информационни и рекламни материали;
  • Осигуряване на публичност и визуализация на проекта.

Проектът ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране, които предоставя ЕС в България през програмен период 2014-2020 и ще осигури устойчивост и надграждане по проект "Създаване и функциониране на ОИЦ Добрич" по Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013.

 

Встъпително публично събитие

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на Областен информационен център – Добрич”, BG05SFOP001-4.001-0018-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд

Актуално

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“

20.10.2017

Традиционният турнир по плуване „Златна Добруджа“ за четвърти път събра млади надежди по спортно плуване от цялата страна. Организатори на проявата са община Добрич, СКПС „Добруджа“ и ПК „Русалка“. Турнирът се...

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“
ВИЖ ДОБРИЧ
13° C разсеяна облачност
Нагоре