ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

ГАЛЕРИЯ "ПРЕДИ И СЛЕД"

 

Разяснение във връзка с остъкляване на балкони при реализирането на „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Въпрос №5 от 3 май 2017 г.: 

Във връзка с реализацията на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 имаме следния въпрос: 

Допустима дейност ли е, ако на етап изпълнение на инженеринг се проектира и изпълни остъкляване на балкони, в случай че към момента на обследването същите не са били остъклени и в енергийното обследване не фигурират като задължително предписание? От страна на собственика има желание балконът му да бъде остъклен и това ще доведе както до по-добра визия на сградата (особено в случаите, когато само една тераса на дадена фасада не е остъклена), така и до значително по-голяма ефективност на изпълнените енергоспестяващи мерки.  

По аналог на Националната програма за енергийно обновяване, при която въпросът дали собствениците желаят остъкляване или не се решава на етап проектиране и тук изпълнителят, извършил обследване за енергийна ефективност, не е провел анкета по този въпрос, с презумпцията да се реши на етап проектиране (когато се решава и визията на сградата), и е заложил следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на под. 

Отговор на въпрос №5

Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са:

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

Инвестиционните проекти, от своя страна, следва да включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“. Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, са недопустими. Предвид че остъкляването на балкони не е предписано в енергийното обследване и също така не представлява конструктивна или съпътстваща енергийните дейности мярка, то би било недопустимо за финансиране с БФП и ако бъде включено в инвестиционния проект и съответно изпълнено по време на строителството, следва да бъде поето като собствен принос на бенефициента. Собственият принос и дейностите, за които ще бъде използван, е необходимо да бъде ясно посочен в бюджета и относимите раздели на формуляра за кандидатстване. В тази връзка, в случай че бенефициентът реши да изпълни допълнителните дейности за остъкляване на балконите за собствена сметка, следва да депозира пред УО на ОПРР искане за подписване на допълнително споразумение, с оглед коректно отразяване на собствения принос в бюджета на проекта.

***

Обявени обществени поръчки в Община град Добрич по изпълнение на Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (Инженеринг, Строителен надзор)

***

Покана за участие в информационна среща

***

Пакет документи по проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Добрич

***

Община град Добрич съобщава, че до 28 април 2016 година (включително) е крайният срок за набирането на „Заявленията за интерес и финансова помощ“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предстои провеждане на процедурата за извършване на подбор, оценка и сключване на договори с класираните сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради и възлагане на техническо и енергийно обследване.

Община град Добрич ще документира извършената оценка, включително комуникацията с кандидатите.

 

Проектът е част от Инвестиционна програма на Добрич по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Актуално

Община Добрич ще реши заедно с гражданите бъдещето на старата жп жара

22.10.2018

Кметският екип приема идеята собствеността на старата жп гара да бъде прехвърлена на Община град Добрич. Ще се проведе широко обществено обсъждане за бъдещето на емблематичната сграда като под внимание ще бъдат взети и предложения на...

Община Добрич ще реши заедно с гражданите бъдещето на старата жп жара
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C ясно небе
Нагоре