Отчет за третата година от мандат 2011 - 2015 г.

Отчет за третата година от Програмата за управление на Община град Добрич 2011 г. – 2015 г.

 

 

Община Добрич през 2014 г. продължи да работи по приоритетите от Програмата за управление и постигна видими резултати по отношение благоустрояването на градската среда и подобряване на условията за живот в града. Въпреки продължаващата криза в политически и икономически аспект и случилото ни се бедствие, ние съумяхме да запазим финансова стабилност и да надградим постигнатото от инфраструктурни, социални и културни проекти. Като акцент можем да посочим реконструкцията на Градски парк „Свети Георги”, построяването на четирите центрове за настаняване от семеен тип, санирането на ДКЦ II и ОУ „П.Волов” и ремонта на уличното осветление със средства от Международния Фонд „Козлодуй“. Като стратегически обект за региона Община Добрич насочи усилията си за изграждане на регионалното депо за отпадъци в село Стожер.

Важна беше ролята на Община Добрич като водещ партньор в проект, който постави началото на значимостта на региона като потенциал за развитие на сектор туризъм. Вследствие на всички тези и други постижения вниманието ни беше насочено и към устойчивостта им и последващите действия. В очакване сме на новите предизвикателства, свързани с европейските фондове и реализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.                    

 

ПРИОРИТЕТ: АКТИВНО И ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

 

Дейност: Осигуряване на стабилност и ръст на общинските приходи  

 

През третата година от мандат 2011 г. – 2015 г. Община град Добрич запази своята  финансова стабилност. Дългосрочният кредитен рейтинг bgAa2 доказва стабилна перспектива и много нисък кредитен риск. Краткосрочният рейтинг bgP-1 дава оценка за много добра способност на Общината за своевременно изплащане на краткосрочни задължения.

            Бюджет 2014 година е съобразен с актуализирания Общински план за социално-икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза, приетата Програма за управление на Общината за мандат 2011-2015 година и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години.

            Бюджетът за 2014 година е съобразен с приоритетните задачи в управлението на Общината и е приет с Решение 29-4/11.02.2014 г. на Общински съвет град Добрич в размер на 45 533 864 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  26 285 283  лева и за местни дейности – 19 248 581 лева.

Увеличената събираемост на собствените приходи даде възможност за актуализация на бюджета през годината. С  Решение на Общински съвет  № 34-3 от 29 юли 2014 г., бюджета на Общината се актуализира с 1 336 000 лева. С тези средства се финансираха допълнително следните дейности: „Целодневни детски градини” – 60 000 лева; „Общообразователни училища” – 5 000 лева; Общежитие – 40 000 лева; „Детски ясли” – 36 250 лева; „Домашен социален патронаж” – 40 000 лева; „Център за настаняване от семеен тип” – 13 750 лева; „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 626 000 лева; „Други дейности по опазване на околната среда” – 40 000 лева; „Резерв” – 475 000 лева.

Целият отчет може да прочетете тук.

Прикачени файлове

Актуално

Иновативна практика на Община Добрич за социално партньорство получи награда от Института по публична администрация

14.12.2017

Практиката на Община Добрич за форум „Добрич в бъдеще време“ получи престижна номинация в конкурса на Института по публична администрация  за добри практики от дейността на държавната администрация. Инициативата е класирана на...

Иновативна практика на Община Добрич за социално партньорство получи награда от Института по публична администрация
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C мъгла
Нагоре