Заседание № 6 на 31.03.2020 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по Проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ с рег. № BG05M9OP001-2.019-0015-С01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2019 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Удължаване срока на договор за кредит № 1097/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

7. Издаване на Запис на заповед, във връзка с депозиране на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Предложение за актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

Актуализация на бюджета за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Актуализация на бюджета за 2020 г., във връзка със субсидия за болнична помощ.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. ДРУГИ.

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание № 6 на Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
9.5° C ниска облачност
Нагоре