Заседание № 4 на 28.01.2020 г.

 Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  31.12.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на бюджета за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2022 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандата.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2020 - 2022 г. и Годишен план за 2020 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Ангажираност и подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Подкрепа в дома“, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 05М9ОР001-2.040-0030, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Участие в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Предложение за продажба на нежилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, находящ се на бул. „Добричка епопея” № 10, ет. -1 по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. „Шипка“ № 5А на Фондация „Милостиво сърце“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

23. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

24. Oтдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, във фоайето на Дом за стари хора - град Добрич – място за монтаж на автомат за топли напитки.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

25. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.282 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

26. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.442 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

27. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.197 (земеделски) и ПИ 72624.904.537 (урбанизиран) в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

28. Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.87.55 на обект: „Външен водопровод захранващ ПИ 72624.87.85 в землището на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

29. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на План за улична регулация (ПУР) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIV и УПИ XVI в кв. 276 на ПЗ „Запад“ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Определяне на представители от Общински съвет в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на проектите, кандидатстващи по програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданов, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Отчет   за    дейността  на  Местната   комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Предложение за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич за мандат 2020-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

34. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Изменение на решение № 3-39/20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

35. ДРУГИ:

35.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
11.86° C ясно небе
Нагоре