Заседание № 3 на 20.12.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

2. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през трето тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към 30.09.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2019 година до 30 септември 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.386.54 и 72624.386.56 по действащата Кадастрална карта (КК) на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.623.8069 по действащата Кадастрална карта (КК) на град Добрич, идентичен УПИ IX за „Гаражи“ в кв. 17 на ЦГЧ по действащия ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване проект на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.176.58 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:

  • Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 до ПИ 72624.36.58 в землището на град Добрич;
  • Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36. и ПИ 72624.36.11 до ПИ 72624.36.58  в землището на град Добрич;
  • Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1, ПИ 72624.212.70 и ПИ 72624.36.11  до ПИ 72624.36.58  в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД“ през ПИ 72624.630.30 в землището на град Добрич за захранване на ПИ 72624.630.14 (с адрес бул. „Добруджа“ № 13, собственост на „АГРОТЕХ ИМПЕКС“ АД).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.433.141 в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.608 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.457 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез делба на ПИ 72624.625.542 по КККР на град Добрич и замяна на етаж от сграда – частна собственост със сграда – частна общинска собственост по ул. „Славянска“ № 5-7.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Определяне състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Създаване на Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 18-ти декември 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.624.819 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Стоян Михайловски” № 10.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.902.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в местността „Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.68 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази Баба”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

24. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Определяне представител на общината в Общото събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО).

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Предложение за избор на представители на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

Протокол от публично обсъждане

29. Приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население 2019-2023 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Кандидатстване по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България” 2020 за финансиране на реставрационни дейности по фасади на Художествена галерия, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Определяне представителите на Общински съвет град Добрич в Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Избор на Председател на ПК ЗСДДП и Зам.-председатели на ПК ЗОРК, ПК НО, ПК СМД, ПК ТУТ, ПК РРМСЕПП и ПК ПУКИЕ.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

33. Избор на състав на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

34. Определяне представител на Общински съвет град Добрич в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

35. Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

36. Определяне състава на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

37. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

38. Определяне  размера на възнаграждението, продължителността на работното време, размера на платения годишен отпуск и  размера на допълнителни трудови възнаграждения на Председателя на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Гинка Василева, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“

39. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Определяне представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова, Председател на ОбС град Добрич

40. ДРУГИ:

40.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
11.7° C ясно небе
Нагоре