Окончателни резултати от подбор на документи и събеседване за длъжностите "Домашен помощник" и "Социални асистенти"

 

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 11.09.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 116/25.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател:   Маргарита Ганчева - Социален работник в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

Членове:         1. Юлия Димитрова – Специалист „Социални дейности” в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

                         2. Румяна Станчева – Специалист „Човешки ресурси”

           Състави настоящия протокол за проведен от 02.09.2019 г. до 10.09.2019 г. включително, подбор по документи и събеседване с кандидати за едно свободно работно място за длъжността: Домашен помощник и две свободни работни места за длъжността: Социален асистент ПМС 344/2018 г. и сключено Споразумение между Община град Добрич и Агенция социално подпомагане.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното в момента на подаване на документите събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите за определената длъжност).

Всеки член от комисията вписа оценките си от 0 до 2 т. в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, веднага след приключване на събеседването. Максималният брой точки е 24.

В периода на обявлението, за позициите документи подадоха двама кандидати, които се класират както следва:

     1. Тодорка Маркова Милева - 22 точки

     2. Тодора Петрова Иванова - 20 точки 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с класираните участници Тодорка Маркова Милева и Тодора Петрова Иванова на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

            Настоящият протокол за резултатите от проведеният подбор, се  изготви в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

            Подписи. на членовете на комисията:

            Председател:   Маргарита Ганчева:

              Членове:          1. Юлия Димитрова:         

              

                                        2. Румяна Станчева:

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
8.92° C ясно небе
Нагоре