Обявление за длъжността "Старши счетоводител" в дирекция "Бюджет и финанси"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността „Старши счетоводител“, дирекция „Бюджет и финанси“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Осчетоводяване на счетоводни документи и съставяне на вътрешни документи; изготвяне на досиета за разходи, съгласно изискванията на СФУК; Изготвяне на справки, осигуряващи счетоводна информация, необходима на ръководството на Общината, други звена в общинската администрация и изисквана от други организации.

            1.1. Цел на длъжността: Да отразява вярно, точно, прецизно и задълбочено счетоводните операции, спазвайки принципите и изискванията на Закона на счетоводството.

             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „Бакалавър“;

             1.3. Професионално направление – икономика;

             1.4. Професионален опит: най-малко 2 години трудов стаж като счетоводител;

             1.5. Допълнителни изисквания: Компютърни умения.

            За предимство ще се счита опит в бюджетното счетоводство.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

             2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 27.03.2019 година включително.

       5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

  Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
8.35° C тъмни облаци
Нагоре