Заседание № 41 на 27.11.2018 г.

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Актуализация на бюджета за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини на територията на Община град Добрич, считано от 01.01.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Кандидатстване по проект „Красива България” (ПКБ) 2019 г. – Mярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.327 (общински земеделски) ПИ 72624.603.324 (общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) и ПИ 72624.603.325 (общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) за обект: „Газоразпределителна мрежа, включваща разпределителен газопровод и газопроводно отклонение, захранващ ПИ 72624.603.284 (собственост на „Златна земя 2011“ ЕООД – урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване“ в кв. 815 на ЦГЧ град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на същия УПИ.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Изпълнение на Решение на ОбС № 21 – 13/27 юни 2017 г. за стабилизиране на финансовото състояние на „Диагностично консултативен център – II – Добрич” ЕИК 124140780 и издаване на общинска гаранция  с цел гарантиране на задълженията по Договор за банков кредит на дружеството за разплащане на установените публични вземания към НАП, включително просрочени.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.115 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот, частна общинска собственост УПИ V, кв. 13 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик-Йовково”- Север на град Добрич за изграждане на гаражи.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ  XV за „ПСД“ и УПИ XVII за „Озеленяване“  в кв. 2 на ПЗ „Север“.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“.

ВНОСИТЕЛ: Атанас Атанасов, Председател на УС на Общински фонд „Здраве“

17. Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на Област Добрич до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти, държавна собственост с идентификатори: 72624.623.504., 72624.623.504.1, 72624.623.504.2 и 72624.623.504.3, с адрес град Добрич ул. „България“ № 11 по Кадастралната карта на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници от ПП БСП в Общински съвет град Добрич

Допълнителна: Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел „Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

Допълнителна: Доклад от дейността на временната комисия и приемане на решение за създаване на временна комисия, която да измени и допълни правилник за дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Михаел Игнатов, Общински съветник

ДРУГИ:

18. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на децата Йордан Иванов Иванов, Илия Иванов Иванов, Яница Иванова Иванова, Северин Иванов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.81° C разкъсана облачност
Нагоре