Обява и заявление за свободно работно място за длъжността "Соц. работник" по проект "Равен шанс за децата"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник в дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа“,  по Проект „За равен шанс на децата”. Същият се изпълнява по Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01-процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Социални услуги за деца и техните семейства

1.2. Основни задължения: Идентифициране на потребители на услугите за деца от 3 до 7 години и техните семейства, както и мотивиране за участие в проектните дейности; проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата от 3 до 7 години и родителите от целевите групи, насочване към подходящите за тях дейности по проекта, оказване методическа подкрепа на медиаторите; насочване на деца и семейства към услугите „Здравна консултация за деца”, „Ранна интервенция на уврежданията” и координация с екипите на тези услуги; разработване обучителни материали за провеждане на групова работа с  родители  и деца на възраст от 3 до 7 г., съвместно с другите специалисти в услугата; провеждане на групови и индивидуални консултации за подкрепа на родители  на деца от 3 до 7 години и техните родители; организиране дейността на специалистите в услугата.

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование, степен „Бакалавър”.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалности от област хуманитарни, стопански и правни науки с професионално направление – социални дейности, психология. Педагогически науки с професионално направление - Педагогика.

1.5. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения, умения за работа в екип, компютърна грамотност.

 

1.6. Ще се счита за предимство: практически опит в работа с деца и семейства в риск, Опит в работата с деца и семейства от мултикултурна среда.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие по образец, приложен към обявата;

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите в Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

4. Краен срок за подаване на документите -  до 16.11.2018г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя,при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР

 

за длъжността........................................................................

в дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа“

по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.00 4 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

от…………………………………………………………………………………………………………

 

живущ /а/ в гр. Добрич…………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………...……………………………………………

ЕГН                                    GSM

Прилагам следните документи: Попълването е задължително !

 

1. ......................................................................................................

2. .......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. .......................................................................................................

5. ......................................................................................................

6. ..................................................................................................

7. .......................................................................................................

 

Дата:                                                                  С уважение:

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.42° C разсеяна облачност
Нагоре