Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Санитар" в ДСП

Днес, 02.10.2018 г. в 08,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 67 /27.09.18 г. на директора на "Домашен социален патронаж“ в състав:

Председател: Десислава Михайлова Маринова – социален работник

и членове:

      1.  Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

      2.  Ивелина Трифонова Драганова – инж.технолог ХВП,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността санитар в Домашен социален патронаж.

Документи за участие са подадени от:

Янка Стоянова Христова

Красимира Великова Загорова

Павлина Николова Господинова

Гюлвер Назми Мустафа

Себает Сюлейман Рифат

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1. Янка Стоянова Христова

2 . Павлина Николова Господинова

3.  Гюлвер Назми Мустафа

4.  Себает Сюлейман Рифат

Комисията не допуска до следващ етап - събеседване Красимира Великова Загорова, поради непредставено копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Допуснатите  кандидати ще бъдат  информирани за датата и часа на провеждане на събеседването, което ще се проведе на  03.10.2018г.г./сряда / в 08.30 ч. в Домашен социален патронаж. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
11.75° C плътна мъгла
Нагоре