Допуснати до събеседване и оценка на бизнес - план кандаидати за длъжността "Управител" на "Столове"ЕООД

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.04.2018 г. Комисия, назначена със Заповед № 222/27.02.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

            Председател:  Росица Йорданова – Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

            Секретар:  Петър Андреев Енев – Директор  на Дирекция   ИРЕФОП

и членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – правоспособен юрист в общинска администрация

2. Д-р Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование“

3. Нивелин Радичков – Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм“

4. Иван Тонев – общински съветник от ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“

проведе работно заседание - Първи етап от подбора –  проверка допустимостта на кандидатите  до  участие в конкурса за Управител на „Столове“ ЕООД, ЕИК 834025865

За участие в конкурса документи са  подадени от :

  1. Тодорка Макарова
  2. Стоян Стоянов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата , комисията

РЕШИ

  1. Окончателно се допускат до по – нататъшно участие в конкурса за Управител на „Столове“ ЕООД, ЕИК 834025865
  • ТодоркаТодорова Макарова – Кирчева
  • Стоян Петров Стоянов
  1. Допуснатите кандидати да се информират съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , спазвайки реда и условията за провеждане на конкурса .
  2. Заседанието за оценка на разработените бизнес – планове на допуснатите кандидати за управлението на „Столове” ЕООД, които следва да бъдат представени в 20-дневен срок след писменото им уведомление за допустимост  в деловодството на Общината, ще се проведе в кабинета на Зам. Кмет Росица Йорданова - Председател на  конкурсната комисия, като датата и часа ще бъдат допълнително съгласувани.
  3. Гласували „за” 6 / шест / от присъстващите 6 /шест/  членовете на комисията.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

 

 

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.52° C ясно небе
Нагоре