Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 03.05.2018 г. в 16.30 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 08/02.05.2018 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:1.Светла Стоянова Петрова – Отговорен библиотекар, Заемна за възрастни

             2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

             3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Комисията проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „Библиотекар” - по заместване в Регионална библиотека „Дора Габе”

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи осем кандидати.

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати, по реда на постъпване на заявленията:

  1. Светла Костадинова Попова
  2. Иванка Вълчева Вълчева
  3. Дарина Желева Желева
  4. Росица Лазарова Лазарова
  5. Димитринка Иванова Банкова
  6. Диана Бориславова Кирова

     

Недопуснати кандидати, поради неспазено изискване на чл.29 от Закона за обществените библиотеки

 

1. Цветелина Йорданова Кънчева

2. Антоанета Димитрова Георгиева

 

ЗОБ Чл. 29. На длъжност библиотекар в регионална библиотека могат да се назначават лица, които притежават:

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки";

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл;

3. средно образование с професионална квалификация "библиотекар".

 

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 08 май 2018 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 

Кандидатите да се явят на посоченото място в 10.00 часа с документ за самоличност и оригинал на дипломата за завършено образование за справка.

 

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.74° C разкъсана облачност
Нагоре